Μελέτη Ανάπτυξης – 2

thumb

Συνέχεια από το 1ο Μέρος…


 

3. Επαγγελματικό – Συνεταιριστικό Ενδιαφέρον

3.1. Γενικά

Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια εξέτασης του υπάρχοντος σήμερα ενδιαφέροντος για συνεταιριστική δραστηριότητα σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση των ατόμων του πληθυσμού.

3.2. Επαγγελματική Κατάσταση

Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα αυτή, η παρούσα επαγγελματική κατάσταση του πληθυσμού δείχνει ότι το ποσοστό των απασχολούμενων σε αγροτικές δραστηριότητες [γεωργικές – κτηνοτροφικές] ανέρχεται σε 29,41%, ενώ το ποσοστό των απασχολούμενων σε άλλες δραστηριότητες [τουριστικές, εμπορικές, ναυτιλιακές, κ. λ. π.] ανέρχεται σε 70,59%. Το ποσοστό των ενδιαφερομένων αγροτών αφορά αποκλειστικά σε Γυναίκες, οι οποίες εισέρχονται στην αγροτική δραστηριότητα σε ηλικίες από 23 έως 40 ετών.

Από τους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα ποσοστό 80% συμμετέχουν σε κάποιο συνεταιρισμό, στον οποίο συμμετέχουν και άτομα τα οποία δεν ασκούν την αγροτική δραστηριότητα σε ποσοστό 11,76%[1]. Επί του συνόλου του πληθυσμού, μόνο το 35,29% συμμετέχει σε κάποιο συνεταιρισμό. Μόνο τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στην συνεταιριστική οργάνωση εργάζονται αποκλειστικά σ’ αυτή, με σταθερή εργασία σε ποσοστό ~ 67% και περιστασιακά σε ποσοστό ~ 33% και ανήκουν όλα στο Γυναικείο φύλο.

Για τον κάθε εργαζόμενο, η εργασία στον Συνεταιρισμό περιλαμβάνει την άσκηση όλων των καθηκόντων παραγωγής, ενώ όλοι χειρίζονται το σύνολο σχεδόν των υλικών και εξοπλισμού.

3.3. Ενημέρωση για τις όποιες εξελίξεις

Όσον αφορά στην ενημέρωση για τις εξελίξεις στον Συνεταιρισμό, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5., ποσοστό 58,82% σωρευτικά δηλώνει ότι ενημερώνεται “Αρκετά” και “Πάρα Πολύ”. Εάν εξαιρέσει κανείς τις εργαζόμενες στον Συνεταιρισμό οι οποίες διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση και ο υπόλοιπος πληθυσμός στην πλειονότητά του ενδιαφέρεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Συνεταιρισμό, αφού το “Καθόλου” καταλαμβάνει ποσοστό 0.00% και το “Δεν Ξέρω / Δεν Απαντώ” [ΔΞ / ΔΑ] καταλαμβάνει ποσοστό μικρότερο του 20.00% [συγκεκριμένα 17,65%].

updpeople

Εικόνα 5. Ενημέρωση Πληθυσμού για τις εξελίξεις στον Συνεταιρισμό.

Σε ποσοστό 78,57% ο πληθυσμός γνωρίζει ότι ο Συνεταιρισμός διαθέτει παρουσία στο Διαδίκτυο, τον επισκέπτεται όμως αραιά [σε ποσοστό 47,06%] κατά κύριο λόγο, όπως ξεκάθαρα φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 6.

Σε ποσοστό 61,54% ο πληθυσμός δηλώνει ότι γνωρίζει για την συμμετοχή του  Συνεταιρισμού σε Αναπτυξιακά Προγράμματα χωρίς να έχει περεταίρω πληροφόρηση γι’ αυτά. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εργαζόμενες στον Συνεταιρισμό δηλώνουν στην πλειονότητά τους ότι δεν γνωρίζουν για κάποια συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε τέτοια προγράμματα, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

visitsite

Εικόνα 6. Επισκεψιμότητα Διαδικτυακού Τόπου Συνεταιρισμού.

[1] Προφανώς αφορά στον ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ.

Συνεχίζεται με το 3ο Μέρος…


Η ανάλυση και μελέτη αυτή αποτελεί δωρεάν χορηγία του:
Τσινταράκη Λεωνίδα
Γεωπόνου  –  Μηχανικού Γεωργικών Εφαρμογών
M.Sc. Υδρολογίας – Εδαφολογίας
Μηχανικού Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας
Μελιβοίας 8 Χιλιαδού, TK. 383 33, Βόλος
(24210) – 71895 / 6976 – 654940
tsidaras@hotmail.com